99dbaKotozuka.jpg - 33174 Bytes


With frame & matte:

99dbaKotozuka-all.jpg - 32270 Bytes


Detail:

99dba-detail.jpg - 68320 Bytes


Detail with title and seals:

99dba-dtlsig.jpg - 44072 Bytes


Return to: