ls16bakufu.jpg - 22876 Bytes


Detail:

ls16detail.jpg - 24176 Bytes


Signature & marks LR:

ls16sig.jpg - 24349 Bytes


Return to: